OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě žádostí, zjednodušení celého procesu administrace i jednotném a včasném předávání informací.

Celkem by mělo být na rok 2019 vyhlášeno 38 programů v objemu více jak 293 milionů korun. Zbývajících 19 programů pro rok 2019 vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu roku na svých dalších zasedáních.

REKLAMA

Níže je uveden výčet dnes vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Turistická a informační centra 2019 – 2 000 000 Kč – program na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, ; Bc. Veronika Švarcová, tel: 564 602 355, )

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019

 

UNESCO 2019 – 1 500 000 Kč – program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, )

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019

 

Památky 2019 – 14 500 000 Kč – program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, )

Podávání žádostí: 15. 01. – 15. 02. 2019

 

Postupové přehlídky v kultuře 2019 – 400 000 Kč – program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Bc. Iva Strnadová, tel.: 567 602 260, )

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019

 

Dobrovolnictví 2019 – 3 100 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Monika Beranová, tel.: 564 602 845, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019 – 2 000 000 Kč – program na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Provozování domácí hospicové péče 2019 – 15 000 000 Kč – program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019 – 2 500 000 Kč – program na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 ((odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 – 600 000 Kč – program na podporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019

 

Celoroční aktivity handicapovaných 2019  500 000 Kč – program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939, ; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 28. 02. 2019

 

Účast na mistroství Evropy a světa 2019 – 900 000 Kč – program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019

 

Sportoviště 2019 – 3 000 000 Kč – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, ; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Sportujeme a volný čas 2019 – 3 250 000 Kč – program na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, ; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935,Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

 

Učební pomůcky ZUŠ 2019 – 1 000 000 Kč – program na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Zdeňka Hloušková, tel.: 564 602 950, )

Podávání žádostí: 01. 02. – 15. 02. 2019

 

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 – 500 000 Kč – program na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019

 

Stavby ve vodním hospodářství 2019 – 70 000 000 Kč – program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,  Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, )

Podávání žádostí: 14. 01. – 04. 02. 2019

 

Odpady a ekologická výchova 2019 – 3 000 000 Kč – program na podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů a ekologickou výchovu (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, ; Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, .)

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019

 

Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 – 2 800 000 Kč – program na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Gabriela Šmikmátorová, tel.: 564 602 586, .)

Podávání žádostí: 21. 01. – 10. 05. 2019

 

Obnova Venkova Vysočiny 2019 – 89 000 000 Kč – program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, ; Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, )

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 06. 2019

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny.

REKLAMA